faen

یونیت هیتر آبگرم:

 

وظیفه اصلی این محصول ایجاد گرمایش بدون فیلتراسیون کردن هوا می باشد و بیشتر در محیط هایی که صدا مهم نباشد مورد استفاده قرار می گیرد.زمانی که سیال عامل جهت گرمایش آبگرم باشد به این نام خوانده میشود.