faen

کویل dx :

 

این مبدل ها عمدتا از لوله هایی با جنس مس و پرههای(فین)به جنس آلومینیومی ساخته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت تغییر جنس و ابعادی تمامیه قسمت ها می باشد، زمانی که سیال عامل مورد استفاده در این مدل های  مبردهای cfc  یا hfc باشدو جهت جذب گرما باشد.