faen

کندانسینگ یونیت

 

کار کندانسینگ یونیت (condensing unit ) تقطیر بخار مبرد است. در طول این فرآیند گرمای جذب شده توسط مبرد باید به ماده دیگری که معمولا آب یا هوا است منتقل شود طبق این تعریف کندانسینگ یونیت بر دو نوع آب خنک و هواخنک می باشد.اجزای اصلی کندانسینگ یونیت هواخنک شامل کمپرسور،کندانسور ،فیلتر درایر ،فن ها و جعبه ی کنترل و اجزای اصلی کندانسینگ یونیت آب خنک شامل مبدل کندانسور آبی ،فیلتر درایر ،کمپرسور و جعبه ی کنترل می باشد.

کندانسینگ یونیت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرمایش هوارسان ها از نوع انبساط مستقیم باشد و بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اتاق هوارسان ها جای کمی داشته باشد یا در خواست صدای کمتری در محیط مورد نیاز باشد.