faen

هواساز هایژنیک:

 

با توجه به گسترش صنعت و تنوع در محیط های مورد استفاده، نیاز به هواساز هایژنیک احساس می شود که این محصول به سااختار خاص ساخته و تولید میگردد.