faen

فن کویل های کانالی:

با ظرفیت های ۸۰۰ الی ۲۰۰۰cfm تولید می شود  که مزیت این فن کویل ها نسبت به فن کویل های سقفی و زمینی امکان استفاده یک عدد از فن کویل ها را در محل به جای تعداد زیادی از فن کویل های کوچکتر را فراهم میکند، هوای مورد نظر با استفاده از کانال کشی به محل های مورد نیاز رسانده می شود.