faen

کاهش منابع فسیلی، افزایش جمعیت و ساخت و ساز در ایران از سویی لزوم رسین به آسایش در ساختمان ها از سویی دیگر، باعث توجه بیشتر به تهویه مطبوع فضفاهای گوناگون دارد.با توجه به وضعیت های مختلف آب و هوای کشور می توان مناطق جغرافیایی وسیعی را با این سیستم پوشش داد.

شرکت سارین تهویه کار خود را از سال ۱۳۸۲ جهت ارتقای سطح دانش و کیفیت آغاز نموده، که رسما در جهت تولید ادوات و سیستمهای تهویه مطبوع از سال ۱۳۹۲ آغاز به کار نموده است

همچنین شرکت سارین تهویه موفق به دریافت iso2008 و iso9001 از شرکت naipp ایتالیا در سال ۹۴ گردیده است

ok